Tjänster

Verksamhetsutveckling

Oavsett vilka  former av förändring och förbättringsprocesser som är målet, startar vi med att tillsammans fånga det goda som redan görs och definera det som behöver utvecklas. Att finna kreativa vägar att lyfta blicken på framtiden samtidigt som fötterna behöver stå kvar på marken är grunden i vårt samarbetsfokus. En god balans mellan inspirerande visioner och realistisk genomförbarhet är den dynamik vi lägger stor vikt vid att arbeta med.

Utbildning

Ledarskap, Kris och konflikthantering, Samordning och samverkan, Att leda samtal individuellt och i grupp, Nätverksledarutbildning, Grunderna i samtalsmetodik, Avancerad samtalsmetodik, Motiverande intervjuer, Narrativt förhållningsätt , Lösningsfokuserad metodik, Grundläggande och avancerad utbildning i systemteori för utredare och behandlare.

Aktuella utbildningar:

Information Nätverksledarutbildning 2017

Systemteoretisk grundutbildning med fokus på utredning och behandling

Utbildning för myndighetsutövande socialsekreterare. 2018.

Handledning

På innehåll och processnivå utifrån uppdragsgivarens önskemål. Handledningen utgår från ett systemteoretiskt förhållningssätt och vänder sig till människovårdande yrken som t ex socialtjänst, behandlingshem och skola i första hand. Vi ser handledning som ett forum för lärande både för deltagarna i sin yrkesroll och i sin metodutveckling.  Som handledare strävar vi att tillsammans med gruppen skapa ett öppet klimat som är kreativt, utmanande med en känsla av lust och energi där alla kommer till tals.

Processtöd

Eftersom behov uppstår i sammanhang och i samspel med flera faktorer är vi noga med att utgå från varje uppdrag som unikt. En del behov behöver stöd som inte passar in i de ovan nämnda inriktningarna. Vi kallar det för processtöd; de kan innebära samordningsuppdrag, kris och konflikthantering, samtal/mötesledaruppdrag, projektledning, medarbetarstöd, samforskning, mm.

Terapi/ Samtalsstöd

Genom samtal, individuellt , i par eller i familj  arbetar vi  med önskade förändringar och möjligheter. Oavsett vilken form av samtalsstöd vi arbetar med så fokuserar vi på att tillsammans med den hjälpsökande finna konstruktiva vägar som gör skillnad i livets viktigaste frågor och relationer.